1. TANIMLAR
"Şirket,", Optimas OE Solutions Bağlantı Sistemleri Satış Ticaret Limited Şirketi "Alıcı", Şirket tarafından mal ve hizmetlerin tedarik edileceği şahıs, firma veya şirket anlamına gelmektedir. "Mallar", Sözleşme uyarınca tedarik edilecek mallar, malzemeler ve/veya diğer unsurlar anlamına gelmektedir. “Hizmetler”, Sözleşme uyarınca tedarik edilecek hizmetler anlamına gelmektedir. "Sözleşme", işbu Genel Çalışma Şartları ve Koşullarının geçerli olduğu, Şirket ve Alıcı arasında akdedilmiş, Malların satışına ve satın alınmasına ve Hizmetlerin tedarikine ilişkin sözleşme anlamına gelmektedir.

2. KONU
Đşbu Genel Çalışma Şartları ve Koşulları, Şirket tarafından gerçekleştirilecek tüm Mal satışı ve Hizmet tedariki için geçerli olup, Şirket tarafından özellikle yazılı olarak kabul edilmediği ve Sözleşmenin bir parçasını teşkil ettiği açıkça belirtilmediği sürece, Alıcının siparişinde veya yazışmalarda yahut herhangi bir başka yerde atıfta bulunulan her nevi şart ve koşullar üzerinde hakim gelecek olup,
aksi yöndeki her nevi şartlar veya taahhütler bu vesileyle kapsamdan hariç tutulmakta veya itfa edilmektedir.

3. FĐYAT BELĐRLEME
Şirket tarafından sunulan fiyat belirleme bir icap niteliğinde olup, Şirket, Alıcının siparişini kabul etmeden önceki herhangi bir zamanda belirtilen fiyatları geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutar

4. FĐYATLAR
4.1. Belirlenen fiyatların sabit fiyatlar olduğu belirtilmediği sürece, Mallar veya Hizmetler için ödenmesi icap eden fiyatlar, Şirket tarafından sevkiyat veya Hizmetlerin tedariki sırasında uygulanan fiyatlar olacaktır böylece Şirket, tahmini olarak verilen fiyatları (herhangi bir sınırlama olmaksızın) ham madde veya işgücü maliyetleri ve döviz kurlarındaki her nevi değişiklik dahil olmak üzere,
maliyetlerdeki artışı hesaba katarak dilediği zaman revize etme hakkına sahip olacaktır -.
4.2. Mallar için belirlenen fiyatlar 'işletmede teslim' esasında olup, Katma Değer Vergisini ve herhangi bir Devlet/Hükümet veya diğer otorite tarafından Mallara veya Hizmetlere tarh edilen diğer gümrük vergilerini veya vergileri içermemektedir.

5. ÖDEME KOŞULLARI
5.1. Taraflar arasında aksi yönde yazılı olarak mutabık olunmadığı sürece, Alıcı, Malların satış fiyatını faturada belirlendiği üzere ABD Doları veya Euro cinsinden ödeyecektir.Tarafların, ödemenin Türk Lirası olarak yapılması hususunda yazılı olarak mutabık oldukları durumlarda, faturada ABD Doları veya Euro cinsinden belirtilen her nevi meblağ, ödeme tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası tarafından tatbik edilen satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilecektir. Fatura ödemeleri, aksi yönde yazılı olarak mutabık olunmadığı sürece, hiçbir kesinti veya mahsup olmaksızın, fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacaktır.
5.2. Alıcıya sağlanan her nevi alacağın vadesinin uzatılması herhangi bir zamanda değiştirilebilecek veya geri alınabilecektir.
5.3. Alıcının, faturanın toplam meblağını 30 günlük bir süre içerisinde ödeyememesi halinde, Şirket, ödenmemiş bakiye üzerinde ABD Doları cinsinden %1 oranında veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca cevaz verilen daha yüksek bir faiz oranı oranında temerrüt faizi alma hakkına sahip olacaktır.
5.4. Şirket tarafından gönderilen, 8 gün içerisinde itiraz edilmeyen faturalar kabul edilmiş addedilecektir.
5.5. Şirketin nazarında, Alıcının kredibilitesinin teslimat öncesinde bozulacak olması halinde, Şirket, teslimat öncesinde bedelin tümünün veya bir kısmının ödenmesini veya ödeme için Alıcı tarafından Şirket için kabul edilebilir bir şekle sahip bir teminat sunulmasını gerekli görebilecektir.

6. TESLĐMAT
6.1. Herhangi bir fiyat teklifi veya kabul formunda veya herhangi bir başka yerde belirtilmekte olan teslimat veya ifa tarihleri sadece yaklaşık olmakla birlikte, hiçbir akdi geçerliliğe sahip olmayıp, teslimat zamanı bildirimde bulunmaksuretiyle gerçekleştirilmeyecektir. Şirket, her ne şekilde doğarsa doğsun, teslimattaki hiçbir gecikme ile ilgili olarak Alıcıya karşı hiçbir mesuliyet altında olmayacaktır.
6.2. Alıcının Malları iade etmesi veya Malların Sözleşme uyarınca herhangi bir teslimatını kabul edememesi durumunda Şirket, bu tür Malları kendi tercihi doğrultusunda, Alıcıya fatura etme ve teslim etme ve o sırada teslim edilmemiş Mallara ilişkin bakiyeyi Alıcıya fatura etme veya Sözleşme kapsamındaki ileriki teslimatları askıya alma veya iptal etme hakkına sahip olacaktır. Şirket, Alıcının
geri çevirdiği veya kabul edemediği her nevi Malları, ilgili riskleri Alıcıya ait olacak şekilde depolama hakkına sahip olacak ve Alıcı, fatura bedeline ilaveten bu tür tüm depolama giderlerini veya bahse konu geri çevirme veya teslim alamama sonucunda altına girilen her nevi ilave giderleri veya nakliye ücretlerini ödeyecektir. Şirket, bedelin muaccel hale geldiği tarihi müteakip 3 ayın sonunda, Malları kendisince belirlenebilecek şekilde elden çıkarma hakkına sahip olacaktır.
6.3. Aksi belirtilmediği sürece teslimat, Şirketin Alıcıya Malların teslim alınmak üzere hazır bulunduğu yönünde bildirimde bulunmasına müteakiben Malların teslim edilmiş olduğu ve Mallara ilişkin riskin Alıcıya geçmiş olduğu addedilecek
şekilde 'işletmede teslim' (ex-works) esasında olacaktır.
6.4. Malların CIF (Mal Bedeli+Sigorta+Navlun) veya FOB (Güvertede Teslim) yahut herhangi bir diğer uluslararası ticaret terimi esasıyla satıldığı her durumda, bahse konu terimlerin en güncel Incoterms içerisinde yer alan anlamı, Incoterms'in herhangi bir kısmının işbu Genel Çalışma Şartları ve Koşullarında yer alan diğer hükümlere aykırılık teşkil etmediği takdirde, işbu belgenin kapsamına açıkça dahil edilmiş gibi geçerli olacaktır.
6.5. Aksi açıkça kabul edilmediği sürece, Şirket teslimatı bir veya daha fazla sayıda taksit halinde gerçekleştirebilecektir. Teslimatın taksitli olarak gerçekleştirildiği durumlarda, her bir takside ayrı bir sözleşme şeklinde muamele edilecektir.
6.6 Sözleşmenin birden fazla teslimatı kapsaması ve ödemede herhangi bir temerrüde düşülmesi halinde, Şirket, ödeme bekleyen tüm veya ileriki her nevi teslimatları askıya alma veya Alıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşmeyi bütünü itibariyle fesih etme hakkına sahip olacaktır.

7. ĐHRACAT
Alıcı, Mallar ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin veya herhangi bir diğer ülkenin geçerli yerel ihracat ile ilgili kanunlarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

8. MÜLKĐYET HAKKI
8.1. Mallar, Şirketin, (a) Mallar ile ilgili olarak muaccel olan tüm alacakları ve (b) Şirket’in Alıcı’dan her ne türden olursa olsun muaccel olan veya muaccel hale gelen diğer tüm alacaklarının tam olarak ödenmiş olduğu tarihe kadar kanuni ve intifa hakkı sahibi olarak Şirketin tek ve mutlak mülkiyetinde kalacaklardır.
8.2. Bahse konu ödeme yapılana kadar Alıcı, Malları sadece Şirketin emanetçisi olarak ve emanetçi sıfatıyla zilyetliğinde bulunduracak olup, Alıcı, Malları Şirketin malları olarak saptanabilmelerine imkan verecek bir şekilde depolayacaktır.
8.3. Şirket, yukarıda belirtildiği üzere mülkiyet hakkını elinde bulundurduğu her nevi Malların derhal yeniden zilyetliğine alma ve akabinde yeniden satma hakkını saklı bulundurmakta olup, bu amaç doğrultusunda Alıcı bu vesileyle, Şirketin çalışanlarına ve aracılarına/vekillerine normal çalışma saatleri sırasında kendisinin tüm tesislerine veya herhangi bir tesisine araçlı veya araçsız olarak girmek üzere gayrikabili rücu bir hak ve izin bahşetmektedir. Söz konusu hak, Sözleşme’nin herhangi bir sebepten dolayı feshine bakılmaksızın varlığını sürdürmeye devam edecek olup, Şirketin doğmuş hiçbir hakkına halel getirmemektedir.
8.4. Alıcı, Şirket tarafından bu yönde talepte bulunulmasına müteakiben derhal, Şirketin kendi müşterilerine karşı sahip olabileceği, Malların tali satışından doğan tüm haklarını ve hak taleplerini, ödeme tam olarak yerine getirilinceye değin Şirkete devir ve temlik etmeyi kabul etmektedir.
8.5. Đşbu 8.Maddenin yukarıda belirtilen diğer hükümlerine bakılmaksızın, Alıcı Malları kendi ticari faaliyetinin olağan seyrinde kullanma hakkına sahip olacaktır.

9.DEĞĐŞKENLĐKLER
Şirket, Sözleşmede belirtilmekte olan miktarın yüzde on fazlasına veya altına kadarki miktarla, herhangi bir teslimat ile ilgili olarak akdi yükümlülüklerini yerine getirilmiş addedilecek olup, bu durumda Alıcı fiili olarak teslim edilmiş miktar için ödeme yapacaktır.

10. ALICININ ŞARTNAMESĐ
Alıcı, her nevi ihlali veya hak talebini yahut herhangi bir başka şahsa, firmaya veya şirkete ait olan her nevi fikri mülkiyet hakkının ihlalini kapsayan, Alıcının şartnamesinin gereklilikleri gereğince Mallar üzerinde veya Mallar bakımından yapılması gereken her nevi çalışmanın yürütülmesinin doğrudan veya dolaylı olarak sonucunda Şirketin altına girdiği yahut Şirketin mesul hale geldiği tüm hak talepleri, giderler, zararlar ve masraflar karşısında Şirketi tazmin edecek ve Şirketin tazmin edilmesini sağlayacaktır.

11. YÜKÜMLÜLÜK
11.1. Şirket, Alıcından Malların teslimatından itibaren 7 gün içerisinde yazılı bir hak talebi tesellüm etmediği sürece, teslim edilen Mallardaki görünür hiçbir ayıptan veya uygunsuzluk halinden ve/veya teslim edilen miktardaki hiçbir eksiklikten sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir eksiklik ile ilgili olarak Şirketin mesuliyet kabul ettiği durumlarda, Şirketin bu husustaki tek yükümlülüğü bu tür eksikliği düzeltmek olacaktır.
11.2. Şirket, (işbu Genel Çalışma Şartları ve Koşullarının diğer hükümlerine tabi olarak) teslimattan itibaren 12 aylık (veya yazılım durumunda 30 günlük) bir süre boyunca Malların malzeme ve işçilik bakımından esaslı ayıplardan ari ve esas itibariyle Malların imalatçısı tarafından sağlanan koşullar uyarınca olacağını taahhüt etmektedir.
11.3. Şirket, Hizmetleri makul ölçülerde beceri ve itina ile icra edecektir.
11.4. Şirket, yazılımın kesintisiz veya hatasız olarak çalışacağı yönünde hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.
11.5. 11.2 sayılı Maddede yer almakta olan taahhütler/garantiler aşınma ve yıpranmayı kapsamamakta olup, amaç dışı kullanıma veya kötü kullanıma, ihmale, kazaya, hasara, yanlış depolamaya, yanlış kuruluma veya bakıma maruz kalmış Mallar için geçerli olmayacaktır. 
11.6 11.4 ve 11.5 sayılı Maddelere tabi olarak, Malların 11.2 sayılı Maddede yer alan taahhütler/garantiler ile uygunluk dahilinde olmaması halinde Şirket; kendi tercihi doğrultusunda bahse konu Malları ücretsiz olarak değiştirecek veya onaracak yahut Şirketin bu yönde bir talepte bulunması halinde Alıcının, masrafları Alıcıya ait olmak üzere ayıplı Malları veya bahse konu Malların ayıplı kısmını Şirkete iade edecek olması koşuluyla bahse konu Malların bedelini geri ödeyecektir. Alıcının, Şirketin 11.2 sayılı Madde kapsamındaki taahhütleri/garantileri ihlaline ilişkin münhasır çare yolu Şirketin onarma, değiştirme veya bedelini geri ödeme (her durumda Şirketin tercihi doğrultusunda) yükümlülüğü olacaktır. Alıcı, Şirketin talebi üzerine münhasıran ve doğrudan Malların imalatçısına karşı yasal işlem başlatacaktır. Her nevi onarılmış veya değiştirilmiş Mallar, 12 aylık sürenin sona ermemiş kısmı boyunca işbu koşullar esasında garanti kapsamında olacaktır.
11.7 Onarıma veya Malların değiştirilmesine halel getirmeksizin, Şirketin Alıcıya karşı olan, ister haksız fiilden (çalışanlarının, mümessillerinin ve alt yüklenicilerinin yasal yükümlülüğü ihmallerii veya kasten ihlallerii dahil olmak üzere), akdin ihlalinden (Şirketin ihmali veya yasal yükümlülüklerini kasten , ihlali dahil olmak üzere), gerçeğe aykırı beyandan, istirdattan yahut sair şekildeki azami toplam mesuliyeti (çalışanlarının, aracılarının/vekillerinin ve alt yüklenicilerinin eylemlerine veya ihmallerine ilişkin her nevi mesuliyet dahil olmak üzere) hiçbir durumda, bahse konu mesuliyete sebebiyet veren ilgili Malların, Alıcıya fatura edilen net bedel ile tespit edilen maliyetinin %100'sini veya ilgili Hizmetlerin %100'sini aşmayacaktır.
11.8. Şirket, her bir durumda ister doğrudan, dolaylı ister sonuca bağlı olsun Alıcıya karşı kar kaybı, iş kaybı veya şerefiyenin/firma değerinin tüketilmesi dolayısıyla yahut bahse konu kayıp veya hak talebi önceden görülür yahut tarafların tasavvurunda olsun veya olmasın ve akdin ihlalinden, haksız fiilden (ihmal ve yasal yükümlülüğünün ihlali de dahil olmak üzere), tazminattan veya sair şekilde doğsun veya bunlar sebebiyle oluşsun, Sözleşmeden veya Sözleşme ile bağlantılı olarak doğan her ne türden olursa olsun hiçbir sonuca bağlı/dolaylı tazminattan sorumlu olmayacaktır.
11.9. Đşbu 11.Maddede veya Sözleşmenin başka bir kısmında yer alan hiçbir husus, Şirketin (a) Şirketin ihmalinin sebebiyet verdiği ölüm veya bedensel yaralanmadan dolayı olan veya (b) Şirket için kendi mesuliyetini hariç tutmanın veya hariç tutmaya çalışmanın hukuka aykırı olacağı her nevi konudan dolayı olan veya (c) dolandırıcılıktan veya hileli yanlış beyandan dolayı olan mesuliyetini hariç tutmamakta veya sınırlandırmamaktadır.

12. ĐZĐNLER VE ONAYLAR
12.1. Sözleşme, sözleşmenin ifası için gerekli olan tüm izinlerin veya onayların (Alıcı tarafından Malların ithal edilmesi için gerekli olanlar haricindeki) alınması Alıcının bu doğrultuda gerekli tüm formları ve belgeleri imza edeceği ve gerektiği takdirde Şirkete benzer yardımları temin etmesi şartına bağlıdır.
12.2. Alıcı, Malların kendisi tarafından ithal edilmesi için gerekli her nevi izni veya onayı ilgili masrafları kendisine ait olacak şekilde alacak ve gerekli olması veya bu yönde talep edilmesi halinde bahse konu her nevi iznin veya onayın kanıtını talep üzerine Şirkete ibraz edecektir.

13. ALICININ MALĐKĐ OLDUĞU MALZEMELER
Alıcının maliki olduğu ancak Şirketin zilyetliğinde bulunan malzemelerin mülkiyet hakkı ve kayıp riski Alıcıda olmaya devam edecektir. Şirket, sadece Şirketin ihmali sebebiyle oluşmadığı sürece, Şirket tarafından depolanan Alıcının maliki olduğu malzemelerin her nevi kaybından veya hasarından dolayı sorumlu olmayacaktır. Şirket tarafından bu tür kaybın veya hasarın ödenmesi, her iki durumda da hurda değeri düşüldükten sonra, Alıcının maliki olduğu malzemelerin doğrudan üretim maliyeti (Alıcı veya Alıcının bağlı kuruluşları tarafından imal edilmesi halinde) veya değiştirme maliyeti (üçüncü bir taraftan satın alınmış olması halinde) ile sınırlı olacaktır.Alıcı, kendi malzemelerini sadece Şirketin ihmalinin sebebiyet vermediği bilcümle kayıp ve hasarlara karşı sigortalamaktan sorumlu olacaktır. Şirket, Alıcının maliki olduğu malzemelerdeki, herhangi bir mücbir sebep halinin (aşağıdaki 14.2 sayılı Maddede tanımlanmakta olduğu üzere) sebebiyet verdiği kayıplardan veya hasardan dolayı hiçbir mesuliyet üstlenmemektedir.

14. KESĐN DELĐL
Taraflarca işbu belge çerçevesinde üretilecek her nevi alındılar/makbuzlar ve faturalar dahil olmak üzere, taraflar arasındaki her nevi iletişimler ve bildirimler, her nevi raporlar, faks mesajları ve de Şirketin kayıtları ve belgeleri, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287.Maddesinin hükümleri çerçevesinde Taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil edecektir.

15. MÜCBĐR SEBEP
15.1. Şirket, Alıcıya karşı, Malların veya Hizmetlerin tedarikinin Şirket tarafından herhangi bir mücbir sebep hali sebebiyle engellenmesi, aksatılması veya geciktirilmesinin doğrudan veya dolaylı sonucu olarak Alıcının uğrayabileceği hiçbir kayıp veya zarardan mesul olmayacaktır.
15.2. Đşbu Madde kapsamındaki 'mücbir sebep hali', her nevi doğal afetler, isyanlar, grevler, lokavtlar, sendika-işveren veya işçi-işveren anlaşmazlıkları, kazalar, tesis veya fabrika arızaları, yangınlar, seller, işçi, malzeme veya nakliye bulmadaki zorluklar veya her ne türden olursa olsun Şirketin kontrolü dışındaki, Malların veya dolayısıyla da ham maddelerin Şirketin olağan tedarik kaynağı vasıtasıyla tedarikine yahut Malların Şirketin normal imkan ve yöntemleri ile imal edilmesine yahut Malların Şirketin normal teslimat rotası veya yöntemleriyle teslimatına tesir eden diğer koşullar anlamına gelecektir.

16. FESĐH
Alıcının alacaklılarıyla anlaşma yoluna gitmesi veya iflas talebinde bulunması yahut alacaklılarıyla birleşmesi veya Alıcıya karşı bir ihtiyari haciz emri verilmesi veya (şirket olarak) tasfiye kararı alması veya Mahkemenin Alıcının tasfiyesine karar vermesi (şirketlerin birleşmesi veya yeniden yapılanma amaçları doğrultusunda olması dışında) yahut Alıcının varlıklarından herhangi birine veya işletmesine bir tasfiye memurunun, kayyumun veya idareci kayyumun tayin edilmesi yahut Mahkemeye veya bir alacaklıya bir tasfiye memuru, idareci veya kayyum tayin etme hakkı veren veya Mahkemeye infisah emrine hükmetme hakkı veren koşulların ortaya çıkması yahut Alıcının borç sonucunda benzer bir eyleme bulunması veya benzer bir eyleme maruz kalması veya Şirket ile Alıcı arasında akdedilmiş işbu veya herhangi bir diğer sözleşmenin bir parçasını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde, Şirket, transit halindeki / nakledilmekte olan her nevi Malları durdurabilecek ve ileriki teslimatları askıya alabilecek ve Alıcıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, 5.3 sayılı Maddenin hükümlerine ve mevcut hak talebine halel getirmeksizin Sözleşmeyi derhal fesih edebilecektir.

17. FERAGAT
Sözleşmenin taraflarından herhangi birinin, Sözleşmenin bahşettiği haklardan herhangi birini tatbik veya icra etmemesi herhangi bir haktan feragat olarak addedilmeyecek veya bahse konu hakkın herhangi bir zamanda veya daha sonraki zamanlarda tatbikini veya icrasını engeller şekilde işlemeyecektir.

18. BĐLDĐRĐMLER
Đşbu Genel Çalışma Şartları ve Koşulları kapsamında tebliğ edilmesi gereken her nevi bildirim, ilgili tarafın ticaret merkezine veya bilinen son adresine hitaben önceden ödenmiş birinci sınıf posta veya faks vasıtasıyla gönderilmesi halinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş addedilecektir.

19. BAŞLIKLAR
Đşbu Genel Çalışma Şartları ve Koşullarının başlıklarına sadece başvuru kolaylığı sağlamak amacıyla yer verilmiş olup, bahse konu başlıklar işbu Genel Çalışma Şartları ve Koşullarının yorumuna tesir etmeyeceklerdir.

20. BÖLÜNEBĐLĐRLĐK
Sözleşmenin herhangi bir Maddesinin (veya herhangi bir Maddenin bir parçasının) herhangi bir mahkeme veya yargı yetkisine sahip diğer otorite tarafından geçersiz, hukuka aykırı veya icra mevkiinden yoksun olduğunun tespit edilmesi halinde bahse konu Maddenin veya Madde kısmının, gerekli olduğu ölçüde, Sözleşmenin bir parçasını teşkil etmediği addedilecek olup, diğer Maddelerin geçerliliği ve icra mevkii bu durumdan tesir görmeyecektir.

21. UYGULANACAK HUKUK
Đşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti'nin işbu sözleşmenin akdedildiği tarih itibariyle geçerli ve yürürlükte olan kanunlarınca idare edilecektir. Đşbu Sözleşme ve işbu sözleşme kapsamındaki sevkiyatlar ile ilgili her nevi uyuşmazlık, Đstanbul Mahkemelerinin ve Đcra Dairelerinin/Müdürlüklerinin yargı yetkisinde olacaktır.

22. SATIŞ ĐŞLEMĐ TĐPĐ
Đşbu Genel Çalışma Şartları ve Koşulları elektronik işlemler veya internet işlemleri için geçerli değildir.Alıcı tarafından elektronik siparişler girmek üzere kullanılan web siteleri, kendilerine özgü genel çalışma şartlarını ve koşullarını içermektedirler.